پدیدارشدن دلایل پنهان پشت یک مشکل غالباً فرایندهایی می طلبدکه بایدعمیقاً جاری شوندوپاسخ ساده به سئوال چرا تنها کافی نیست .یک سنت ژاپنی می گوید«تنها بعدازپاسخ به سئوالی که پنج بارتکرارمی شوددلایل مشکل آشکارخواهدشد» ماجرای زیرمربوط به دانش آموزی است که تکالیف شب

راانجام نداده است:

چرا دیشب تکالیفت راانجام ندادی؟ دانش آموزدرپاسخ می گوید:وقت نداشتم انجام دهم.

چرا وقت نداشتی انجام دهی؟ دانش آموزدرپاسخ می گوید: کاردیگری داشتم که می بایست انجام می دادم.

چه کاردیگری می بایستی انجام می دادی ؟ دانش آموزدرپاسخ می گوید:مجبوربودم بابرادرکوچکترم باشم.

چرامجبوربودی بابرادرکوچکترت باشی ؟ دانش آموزدرپاسخ می گوید:چون شخص دیگری درمنزل نبود.

چراشخص دیگری درمنزل نبود؟ دانش آموزدرپاسخ می گوید :پدرومادرم میهمانی بودندوبرادرکوچکترم بعدازآن که آن هارفتندشروع به بی قراری کردن نمودومن ناچاربودم تانیمه شب که والدینم برگشتند ازبرادرم مواظبت کنم ،بعدازآن هم خسته بودم ونتوانستم تکالیفم را انجام دهم اگربرای شما اشکالی ندارد تکالیفم را فردا انجام دهم .تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ | 21:33 | نویسنده : هوشنگ غبیشاوی |

گرباغم عشق سازگارآیددل               برمرکب آرزوسازگارآیددل

گردل نبودکجاوطن سازدعشق           ورعشق نباشدبه چه کارآیددل (ابوسعید)

به نظرمن مادرانی که خودراوظیفه دارتربیت فرزندان خویش نمی شناسند وآنان رابرای جلب منفعت خویش رها می سازندبایدبنظرجنایتکارنگریست وبایدجوازمادری را ازدست آنان گرفت وبه دست زن لایق تردیگری سپرد.

بی دلیل نیست که پیامبراکرم (ص) فرموده «بهشت زیرپای مادران است»این مادراست که به خوبی می تواندبذرمحبت وعطوفت رادرقلب کودکش بکاردونهال دوستی رادرنهاداوبارورسازدتادربزرگی دربهشت جاویدخوش بینی زندگی کندادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ | 22:16 | نویسنده : هوشنگ غبیشاوی |تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ | 0:5 | نویسنده : هوشنگ غبیشاوی |
 

موتواقبل ان تموتوا

پیش ازمردن بمیروجاویدان بمانادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ | 23:45 | نویسنده : هوشنگ غبیشاوی |

5sa4ut8nxiyv71i4s.jpg

یک قطره زآب دیده ی مظلومی        یک آه زسوزسینه ی محرومی

آن قطره شود سیل بسی شهربرد      وان آه شود آتش وسوزدرومی

یاایّهاالاخوه فی مصرالحبیبه المسلمه : تحیه اجلالٍ واکرام لکل من ثارضدالظلم والاضطهادوسعی لاعاده الکرامه والعّزه لمصرالحبیبه.ونسئل الله ان یوفّقکم لما هوخیر للاسلام واهلُ ویکفیکم الله شّرُالطغاه الضالیّن .

امین ربّ العالمین.

ان عشت ،فعش حراَ وان مت ، فمت وقوفاَ کَل الاشجارتاريخ : دوشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | 23:56 | نویسنده : هوشنگ غبیشاوی |

ارزشمندترین وقدرتمندترین وسیله ای که برای غلبه برتنبلی وافزایش بهره وری وجوددارد؛برنامه ریزی است .آغازهرکاری بدون برنامه ریزی علت همه ی شکست هاست .درمقابل هردقیقه زمانی که صرف برنامه ریزی کنید معادل ده دقیقه وقت درحین انجام کار صرفه جویی می کنیم .یک برنامه ریزی قوی ،درست وصحیح مانع عملکردی ضعیف ونادرست می شود.

گرگوهری ازکفت برون تافت            درسایه وقت می توان یافت

گروقت رودزدست انسان               باهیچ گوهرخریدنتوان کرد «ایرج میرزا»

زمانی که لیست کارهای روزبعدراشب قبل آماده می کنیدضمیرناخودآگاه شما درتمام مدت شب که درخواب هستیدبرروی لیست کارمی کندواکثرمواقع که ازخواب بیدارمی شویدایده هایی داریدکه می توانیدباآن ها کارهایتان راسریعتروبهترازآن چه تصورمی کردیدانجام دهید.

یارب توبه فضل خویش موزونم کنتاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ | 18:5 | نویسنده : هوشنگ غبیشاوی |

ماایستادگی راازطبیعت می آموزیم رودی که ازرفتن بازبایستد؛بوی گند می گیرد.کشتی هایی که دربندرگاه می مانند،عمری به مراتب کوتاهترازکشتی های دریارودارند،هواپیماها نیزچنینند.هم چنین انسانی که ازرفتن متوقف شودچه ازنظرجسمانی وچه ازنظرروانی ،سرنوشتی مشابه خواهدداشت.

هرکس که سفرکردپسندیده شود      پیش همه کس چومردم دیده شود

ارآب لطیف ترنباشدچیزی            لیکن چومقام گرددگندیده شود

                                                 (اوحدالدین کرمانی)

رمزشادی وتکامل درفعالیت است ،اصل فعالیت بی وقفه ماراپیوسته به خروج ازحاشیه نشینی وورودبه صحنه ی فعالیت ترغیب می کندچه خوش گفت اقبال لاهوری:

نهنگی بچه ی خودراچه خوش گفت          به دین ماحرام آمدکرانه

به موج آویزوازساحل بپرهیز                 همه دریاست ماراآشیانه

یارب زشراب عشق سرمستم کن.تاريخ : دوشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | 1:24 | نویسنده : هوشنگ غبیشاوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.